§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Pibu [dalej „Sklep”] dostępny w domenie www.pibushop.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”], z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: info@pibushop.pl.

2. Właścicielem Sklepu jest: EXIE Damian Słoński z siedzibą w Modrzyca, ul. Plater 15, 67-106 Modrzyca, NIP: 9252128603.

3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce „koszt dostawy” – https://pibushop.pl/strona/koszt-dostawy.

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.

7. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta,
 2. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) wraz z dokumentem sprzedaży (faktura) na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2. Przy płatności internetowej (przelew), termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Reklamacje

1. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej wysyłając ja na adres mailowy Sklepu: info@pibushop.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu podany w górnej części Regulaminu, na koszt Sklepu.

2. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż żądania zostały uznane przez Sklep za uzasadnione.

4. Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

5. Koszty wysłania Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności w przypadku uzasadnionej reklamacji ponosi Sklep.

6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsument ma prawo do zwrotu Towaru bez podania przyczyny w terminach wskazanych w § 6 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których nie można odstąpić z mocy obowiązujących przepisów.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 1. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia wysłanego poczta na adres Sklepu podany w górnej części Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@pibushop.pl. Klient może również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, wskazanego poniżej.

EXIE Damian Słoński

Lucjana Rydla 45/38

70-783 Szczecin

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ..................................................................., numer oferty................................................................................ Data zawarcia umowy ................................................., data odbioru ................................................................ Imię i nazwisko.................................................................... Adres ................................. .................................................. Data...................................

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://pibushop.pl/strona/regulamin-zakupow).

2. Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Klienta w momencie składania zamówienia, chyba że aktualna wersja jest dla Klienta bardziej korzystna a Klient poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego regulaminu jako obowiązującego przy rozstrzyganiu roszczeń Klienta związanych z dokonanym zakupem.

3. Zarejestrowani Klienci Sklepu będą powiadamiani o zmianach regulaminu powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4. Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek zapisu regulaminu z obowiązującym prawem w miejsce zakwestionowanego zapisu regulaminu stosuje się przepisy prawa a Sprzedający niezwłocznie dokona zmiany regulaminu w celu jego dostosowania do obowiązującego prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

6. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.